//////

ZA POŚREDNICTWEM RADIA

GBP nie stosują oczywiście reklamy za pośrednictwem radiowęzłów, ani nie pośredniczą w reklamowaniu odczytów TWP. MBP nie stosują natomiast takich form propagowania książek, jak kol­portaż, dodawanie książek popularnonaukowych do beletrystyki, głośne czytanie, wspóline oglądanie telewizji i pisemne zawiadomienia o nowoś­ciach; w OBP urządza się tylko małe wystawy, przeprowadza się indy­widualne rozmowy z czytelnikami, udostępnia się katalogi nowości, prowadzi się dyskusje, organizuje się konkursy, a w BZ urządza się również wystawy, rozmowy z czytelnikami, kiermasze, wprowadza się wolny dostęp do książek, udostępnia się katalogi nowości i katalogi tematyczne, nadaje się audycje z radiowęzła oraz prowadzi się współ­pracę z klubami racjonalizatorskimi. Najczęstszą formą pracy w 4 ty­pach bibliotek są wszelkiego rodzaju wystawy książek opatrzone odpo­wiednim zestawem haseł i informacji oraz oprawą graficzną. Ta typowo bibliotekarska forma reklamy góruje nad pozostałymi. Pojawia się ona w GBP — 136 razy wśród odpowiedzi łącznych (a więc na równi z innymi formami), a w 44 bibliotekach stanowi wyłączną formę reklamy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *