//////

W ZAKRESIE WIEDZY

W zakresie wiedzy o społeczeństwie pewną niezgodność między wy­nikami ankiety a dość dużą liczbą odczytów spostrzec można w zakre­sie ekonomii, która miała wśród ankietowanych raczej mało zwolenni­ków, oraz w zakresie prawa i socjologii, z których ostatnia była zupeł­nie niepopularna, a prawo tylko w jednym zespole badanych (wieś — mężczyźni) zyskało pewną popularność. Dość znaczną zwyżkę wygłoszo­nych odczytów wykazuje filozofia i religioznawstwo, które w odpowie­dziach na ankietę wystąpiły sporadycznie. Kolejne pytanie postawione uczestnikom ankiety brzmiało: „Czy po wysłuchaniu odczytu albo innej formy upowszechniania wiedzy uzupeł­niał p. wiadomości, korzystając z literatury popularnonaukowej? (po­dać dla przykładu tytuły przeczytanych ostatnio książek)”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *