//////

PARADOKSALNE OKREŚLENIE

Użyto nawet paradoksalnego określenia, że dziś o postępie wie­dzy decydują skoordynowane prace przeciętnych ludzi. Rozwój kultury materialnej, nasycenie życia codziennego coraz bardziej skomplikowa­nymi wytworami nauki i techniki, dalej — potrzeba dostarczania ca­łych legionów ludzi obsługujących przemysł, komunikację, biblioteki, urzędy itd. w sposób odpowiadający dzisiejszemu stanowi tych urzą­dzeń wymaga dwu rzeczy: 1) fachowego przygotowania w konkretnej dziedzinie, 2) odpowiedniego ukształtowania umysłów i nawyków nie­zbędnych do właściwego orientowania się w świecie współczesnym.Z tego wynika, że wykształcenie i odpowiednie przystosowanie nau­kowe jest dziś potrzebne nie tylko nielicznej grupie wysoko kwalifi­kowanych specjalistów, lecz również jest nieodzowne dla przygoto­wania szerokich mas do pracy produkcyjnej w nowoczesnych warun­kach naukowego i technicznego postępu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *