//////

KONFRONTACJA DANYCH

Interesujące może być skonfrontowanie — choćby częściowe — po­wyższych danych, uzyskanych z materiału ankietowego, z tabelą odczy­tów zorganizowanych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na tere­nie województwa wrocławskiego w latach 1960—1965. W wielu wypad­kach porównanie tych danych potwierdza pośrednio wyniki ankiety. I tak np. matematyka, fizyka, chemia, które nie zostały uznane za naulki zbyt ciekawe, choć mogły oczywiście zaciekawiać ubocznie, niejako na dalszym planie — również w liczbie odczytów zostały znacznie ograni­czone (5 odczytów w roku oświatowym 1964/1965, gdy np. jeszcze w r. 1960j/1961 i 1961/1962 było ich 48 i 87). Podobna tendencja zniżko­wa daje się zauważyć w zakresie astronomii i astronautyki. Natomiast wzrosła liczba odczytów z geografii, co znalazło również swój wyraz w wypowiedziach ankiety.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *