//////

FORMY POPULARYZACJI

Wyliczając zaś formy popula­ryzacji stosowane przez towarzystwa naukowe, Rolbiecki podaje: „Do tradycyjnych form upowszechniania nauki przez towarzystwa należą przede wszystkim: dopuszczanie publiczności na naukowe zebrania w to­warzystwie, organizowanie dla niej cyklów odczytów popularnych, wydawanie literatury, a nawet prasy popularnonaukowej…”. Widzimy więc, że nawet towarzystwa naukowe, a więc takie, dla których upow­szechnianie nie jest głównym celem, spełniają to zadanie w poczuciu jego społecznej ważności.Wszystkie te instytucje działają bądź samodzielnie, bądź w oparciu o    rozgałęzioną sieć placówek kulturalno-oświatowych, państwowych, związkowych lub spółdzielczych. Szczegółowa analiza działalności po­pularyzatorskiej wymienionych organizacji wykracza poza ramy ni­niejszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *