//////

CEL KSIĄŻEK

„Prawdziwie uczony, świadomy swej roli w dzisiejszym społeczeń­stwie, nie może pozostać obojętny na sprawę popularyzacji nauki, gdyż jedynie ona pozwoli szerokim warstwom ludności na zdanie sobie spra­wy z wielkiego znaczenia umysłowego rozwoju nauki i płynących stąd niezmiernie ważnych konsekwencji na polu praktycznym” (Louis de Broglie). „Celem książek popularyzujących naukę jest bezspornie uczynić nau­kę bardziej zrozumiałą dla dużej liczby ludzi. Powinny one być pisane w sposób, który autor uważa za najlepszy, aby osiągnąć ten cel” (Sir Julian Huxley).Wypowiedzi powyższe przytoczono w pełnym ich brzmieniu zarówno dlatego, by zachować ich autentyzm i dosłowność z uwagi na wypowia­dające się osoby, jak i z tego powodu, że wypowiedzi te są zasadniczo tak podobne i zgodne, iż nie było potrzeby przeciwstawiania sobie poglą­dów i szukania ocen pośrednich. Poza tym jest to chyba rzadko spoty­kany zbiór zapatrywań i sądów o zadaniach, jakie powinna spełniać li­teratura popularnonaukowa (w odróżnieniu od sporej liczby wypowie­dzi na temat upowszechniania wiedzy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *